Artikel 1: Definities

Begrippen in deze algemene voorwaarden meteen hoofdletter hebben de volgende betekenis:

SOLARMINDS :SOLARMINDS  BV is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78321271, en gebruiker van deze Voorwaarden;

Diensten: de door SOLARMINDS  aan de Klant te verlenen diensten zoals advies, ontwerp, engineering, service en onderhoud, en monitoring;

Goederen: Alle door SOLARMINDS  aan de Klant te leveren Goederen, waaronder (onderdelen van) zonnesystemen, zonnepanelen en omvormers;  

Installatie: het geïnstalleerde en in werking gestelde zonnesysteem;

Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die al dan niet met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst een Offerte heeft ontvangen en/of met SOLARMINDS  een Overeenkomst aangaat en/of wil aangaan;

Klant-consument: een Klant zijnde een natuurlijk persoon die buiten beroep of bedrijf handelt;

Monitoring:
het monitoren van de werking en opbrengst van de Installatie, waarbij de Klant toegang krijgt tot gegevens via een web- en/of telefoonapplicatie;

Offerte: ieder aanbod of prijsopgave van SOLARMINDS  tot het aangaan van een Overeenkomst ten aanzien van Goederen, Diensten en/of Werkzaamheden;

Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Installatie die nodig zijn voorde veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van de Installatie.

Onderhoudscontract:
een Overeenkomst tussen Partijen ter zake service, onderhoud en/of monitoring van een Installatie;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Klant en SOLARMINDS , met inbegrip van iedere wijziging of aanvulling hierop, en iedere (rechts)handeling ter voorbereidingen ter uitvoering van deze Overeenkomst;

Partijen: de Klanten SOLARMINDS, samen en ieder afzonderlijk ook “Partij”;

Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van Onderhoud en het verhelpen van Storingen, conform de richtlijnen van de fabrikant;

Storing:
een gebrek aan de Installatie of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is;

Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden;

Werkzaamheden: alle door SOLARMINDS  voor de Klant te verrichten installatiewerkzaamheden waaronder de (de-)montage, plaatsing, aansluiting, inwerkingstelling, reparatie en vervanging van Goederen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, Offertes, orders en Overeenkomsten aangaande de verkoop en levering van Goederen en/of Diensten van SOLARMINDS en door SOLARMINDS voor de Klant te verrichten Werkzaamheden. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover SOLARMINDS voor de te verrichten Werkzaamheden en/of te leveren Diensten derden inschakelt.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaardennietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. SOLARMINDS en de Klant zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.
3. Deze Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders en/of vennoten van SOLARMINDS en alle voor haar werkzame personen, alsmede personen die namens SOLARMINDS optreden. De toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor SOLARMINDS  werkzaam zijn. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst met SOLARMINDS .

Artikel 3: Offertes, prijzen en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Aanbiedingen en Offertes door SOLARMINDS  zijn vrijblijvend. SOLARMINDS  behoudt zich het recht voor prijzen achteraf te wijzigen indien er sprake is van meerwerk, afwijkende specificaties, maten ,tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en Offertes geldt ook voorde door de Klant bij SOLARMINDS  geplaatste orders via het personeel van SOLARMINDS  of via tussenpersonen, tenzij door SOLARMINDS  na het gedane aanbod aan degene aan wie de Offerte is gericht, schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod. SOLARMINDS  mag een Offerte altijd intrekken.
2.  De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat een door de Klant goedgekeurde Offerte door SOLARMINDS  door middel van een schriftelijke orderbevestiging aan de Klant is bevestigd.
3. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen Offerte wordt gemaakt, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 14 werkdagen.
4. In geval van mondeling, per telefax of per e-mail geplaatste opdrachten wordt een Overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht daadwerkelijk door SOLARMINDS  uitvoering wordt gegeven en de Klant niet onmiddellijk tegen deze uitvoering protesteert.
5. Berekeningen die door SOLARMINDS  zijn gemaakt met betrekking tot maandelijkse lasten, belastingvoordeel, rentes, opbrengsten en besparingen zijn afhankelijk van veel factoren en daarom indicatief. Aan een dergelijke berekening kunnen nimmer rechten worden ontleend.6.     Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de Klant doorberekend.
7. SOLARMINDS mag haar prijzen van Diensten jaarlijks indexeren met een percentage dat gebaseerd is op het CBS consumentenindexcijfer (CPI).
8. SOLARMINDS is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdrachtstijgingen voordoen in de kosten van materialen die voor de opdracht van toepassing zijn, en/of andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.
9. Wijzigingen van en aanvullingen op een Overeenkomst anders dan de jaarlijkse indexatie, kunnen Partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen schriftelijk zijn bevestigd.
10Indiener vooraf een schouw plaatsvindt en naar aanleiding hiervan blijkt dat er minder zonnepanelen kunnen worden geplaatst, is dit geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst.  De Overeenkomst vindt dan plaats volgens het aantal in de schouw berekende panelen met de daarbij behorende prijs.

Artikel 4: Duur en einde Overeenkomst
1. De Overeenkomst vangt aan nadat een door de Klant goedgekeurde Offerte door SOLARMINDS  door middel van een schriftelijke orderbevestiging aan de Klant is bevestigd,  of de in artikel 3 lid 4 en 5 genoemde andere mogelijkheden en is daarmee voor de Klant bindend.
2. De Overeenkomst kan tussentijds, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief of email door SOLARMINDS  worden beëindigd, indien:
a.     De Klant de verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet nakomt.
b.     De Klant met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
c.      De Klant zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
d.     De Klant surseance van betaling aanvraagt, een eigen aangifte faillissement doet, in staat van faillissement wordt verklaard ,dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
e.     Op het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel de Klant op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, na te kunnen komen.

Artikel 5: Zekerheidsstelling en voorschotten
1. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen Werkzaamheden is SOLARMINDS bevoegd van de Klant de te betalen prijs te verlangen dan wel van de Klant een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van SOLARMINDS .
2. Indien de Klant weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is SOLARMINDS gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van SOLARMINDS om in een dergelijk geval schadevergoeding van de Klant te verlangen.

Artikel 6: Uitvoering van de Werkzaamheden en Diensten
1. SOLARMINDS en de met haar samenwerkende partners zullen de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, en zal de belangen van de Klant naar beste weten en kunnen behartigen met inachtneming van de door de wet gestelde eisen.
2. In geval van klachten over de geleverde Goederen is SOLARMINDS niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van de Goederen wordt verleend.
3. Op de Werkzaamheden wordt door SOLARMINDS één jaar garantie gegeven.
4. De Klant is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van SOLARMINDS en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is. De Klant is gehouden aan SOLARMINDS tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen Werkzaamheden/Diensten te kunnen verrichten.
6. Indien door de schuld van de Klant geplande Werkzaamheden of Diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de Klant de daaraan verbonden kosten aan SOLARMINDS verschuldigd, behoudens in het geval de Klant kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.7. SOLARMINDS mag haar Werkzaamheden en dienstverlening geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren, steeds onder verantwoordelijkheid van SOLARMINDS. 8. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden.
9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10. Indien van toepassing draagt Klant zorg voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen. SOLARMINDS kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden indien achteraf blijkt dat er sprake is van een vergunningsplicht.
11. Indien de leverings- of montagedatum, om welke reden dan ook, wordt uitgesteld, geeft dit Klant geen recht op schadevergoeding zolang de nieuwe leverings- of montagedatum binnen 8 weken van de oorspronkelijk overeengekomen datum of periode ligt. Indien de nieuwe datum of periode meer dan 8 weken later ligt dan de oorspronkelijke datum/periode, dan heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enig recht op schadevergoeding over en weer tussen Partijen ontstaat.
12. SOLARMINDS is gehouden om de wifiverbinding bij de uitvoering van de Werkzaamheden tot stand te brengen indien Klant voor deze optie in de Offerte heeft gekozen. Deze verplichting beperkt zich tot de eerste Installatie. Indien de wifiverbinding op een later moment om wat voor reden dan ook wegvalt, zal SOLARMINDS kosten berekenen voor het opnieuw tot stand brengen van de verbinding.
13. Bij oplevering van de Installatie zal SOLARMINDS de Installatie testen en de werking aan de Klant tonen, waarna de Klant voor oplevering van Installatie dient te tekenen.
14. Bij Werkzaamheden aan bestaande Installaties staat de Klant er voor in dat de Installatie is geïnstalleerd overeenkomstig de geldende wettelijke eisen en voorschriften, dat de Installatie voldoet aan de eisen en voorschriften van de fabrikant, en dat de Installatie deugdelijk is gebruikt en onderhouden.

Artikel 7: Betaling, rente en kosten
1. De Klant betaalt 50% van het factuurbedrag bij opdracht en 50% van het factuurbedrag binnen 7 dagen na levering van de overeengekomen Werkzaamheden, Goederen of Diensten, tenzij anders overeengekomen. Indien de Werkzaamheden niet door SOLARMINDS wordt gedaan, dient het volledige bedrag voor levering te zijn voldaan.
2. SOLARMINDS is gerechtigd om kosten van meerwerk achteraf in rekening te brengen bij de Klant indien deze kosten niet zijn meegenomen in de Offerte/opdrachtbevestiging. De Klant verplicht zich deze kosten binnen 14 dagen te voldoen aan SOLARMINDS .
3. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en zal de Klant schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de Werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.
5. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op Werkzaamheden c.q. dienstverlening.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door SOLARMINDS en/of het door SOLARMINDS ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de Klant verschuldigde som.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. SOLARMINDS behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren Goederen totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan.2. Zolang de eigendom niet op Klant is overgegaan, mag deze de Goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
3. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens SOLARMINDS of SOLARMINDS goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is SOLARMINDS gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van de Klant is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te (laten)nemen. Hiertoe zal de Klant alle medewerking verlenen. De kosten verbonden aan de terugneming zijn voor rekening van Klant, evenals de overige schade die SOLARMINDS lijdt. De genoemde kosten bedragen tenminste 15% van de totale koop- en/of aanneemsom voor de Werkzaamheden en/of verkoop van Goederen.

Artikel 9: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee Partijen ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de Partijen ontstaan, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, epidemie
– uitvallen van het elektriciteitsnet
– niet of niet tijdig levering van Goederen en Diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, e.d.)
– weersomstandigheden die het onmogelijk maken Werkzaamheden te verrichten.
2.Indien één van de Partijen ten gevolge van overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere Partij om te bezien of tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.
3.  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort zonder dat er sprake is aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal SOLARMINDS  gehouden zijn tot het vergoeden van door de Klant geleden schade in geval van overmacht. 4. Indien de Overeenkomst in geval van overmacht tussentijds wordt beëindigd, is de Klant een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde Werkzaamheden of Diensten overeenkomt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1.  SOLARMINDS aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uitonrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haarverzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij Overeenkomsten vooronbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de Klant te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste zes maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
3. SOLARMINDS is nimmer aansprakelijk voorindirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade en gevolgschade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, opbrengstverlies, verlof opnemen door de Klant vanwege het uitvoeren van (herstel-)Werkzaamheden of schade door uitval van het systeem.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingengelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van SOLARMINDS  of van haar leidinggevende werknemers.
5. SOLARMINS is nimmer aansprakelijk voorschade als gevolg van de ondeugdelijkheid van Installaties van derden, alsmede door derden uitgevoerde Werkzaamheden.
6. SOLARMINDS is nimmer aansprakelijk voorschade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leidinglekkage, of Storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet. 7. SOLARMINDS is nimmer aansprakelijk voor de staat van onderhoud van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst en mager op vertrouwen dat de dakconstructie voldoende dragend is. Indien de Klant hierover twijfels heeft kan hij vooraf een berekening laten maken door een derde partij. De Klant verklaart dat het dak geen asbesthoudende materialen bevat en is aansprakelijk voor kosten (nu en in de toekomst) indien er toch asbesthoudende materialen in het dak blijken te zitten.
8. De Klant is ervan op de hoogte dat bij de installatie een mogelijkheid bestaat dat enkele dakpannen breken en zal daarom voorinstallatie een aantal vervangende dakpannen op voorraad hebben. Kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijsstelling en komen voor rekening van de Klant
9. Onmiddellijk nadat de Goederen door SOLARMINDS  zijn geleverd aan - en geïnstalleerd -voor de Klant is de Klant aansprakelijk voor brand, diefstal, beschadiging en vermissing van de Goederen.
10. Bij Werkzaamheden die bestaan uit de montage, opslag en/of her-montage van de bestaande Installaties is SOLARMINDS nimmer aansprakelijk voor schade aan de Installatie als gevolg van deze Werkzaamheden ,noch is SOLARMINDS aansprakelijk voor de deugdelijk werking van de Installatie na her-montage en inwerkingstelling.
11. Alvorens SOLARMINDS aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, dient SOLARMINDS door de Klant schriftelijk – en voldoende onderbouwd -  in gebreke te zijn gesteld en in gelegenheid te zijn geboden om binnen een redelijk termijn de gebreken in de Installatie voor eigen rekening te herstellen.
12. De Klant zal SOLARMINDS  vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de Overeenkomst. Tevens zal de Klant nimmer directie, medewerkers en aan SOLARMINDS  gelieerde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.
13. Indien er een mogelijkheid is om via een wifiverbinding de prestaties van het systeem online te volgen, is de Klant zelfverantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende Wifi signaal vanaf de router .Indien, om wat voor redenen dan ook, de installateurs van SOLARMINDS  geen wifiverbinding kunnen maken, is SOLARMINDS  nimmer aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt.
14. SOLARMINDS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een financiering door de Klant. Het laten installeren van de opdracht voordat de financiering tot stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de Klant.
15. Indien de Klant de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen wil terugvorderen van de belastingdienst dient de tenaamstelling van de factuur overeen te komen met de tenaamstelling van de energienota. SOLARMINDS  kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze documenten niet overeenkomen.
16.  De Klant is verplicht de Installatie aan te melden bij de netbeheerder viawww.energieleveren.nl. Omdat deze aanmelding alleen door de Klant gedaan kan worden, kan SOLARMINDS  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet aanmelden.

Artikel 11: Onderzoek en klachten

1. Bij aflevering en montage van de Goederen is de Klant verplicht nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden.
2. De Klant kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoorden indien hij SOLARMINDS daarvan niet binnen redelijke tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
3. Wanneer de Klant geen consument is, dient hij zichtbare gebreken binnen 14 dagen naaflevering aan SOLARMINDS te melden en onzichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken. Wanneer de Klant een consument is, dient hij gebreken binnen 2 maanden na de aflevering en montage te melden. Na het vervallen van deze termijn kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding met betrekking tot deze gebreken.
4. Het is de Klant bekend dat bij het plaatsen van zonnepanelen dakpannen enigszins omhoog kunnen komen te staan vanwege de beugels die onder de dakpannen worden geplaatst. Ook kunnen er krassen op de dakpannen ontstaan. Er mag hierdoor echter nimmer lekkage ontstaan. In alle andere gevallen vallen deze Werkzaamheden onder de normale afwijkingen. Tevens is het de Klant bekend dat wanneer het dak niet recht is, dat wil zeggen dat er een kromming of een bolling in het dak aanwezig is, de zonnepanelen de ligging van het dak volgen. Indien de zonnepanelen hierdoor niet geheel recht liggen, valt dit onder de normale afwijkingen en kan SOLARMINDS hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
5. Er kan een kleurverschil tussen de panelen zijn of ontstaan. Op kleurverschillen wordt door leveranciers van zonnepanelen geen garantie gegeven en hierdoor vallenkleurverschillen onder de normale afwijking waardoor panelen op basis van kleurverschil niet vervangen worden en er ook geen recht op schadevergoeding kan zijn.

Artikel 12: Storingen
1. Als een storing optreedt ten aanzien van Goederen op grond van de Overeenkomst dient de storing door of namens de Klant zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan SOLARMINDS.
2. Een storing wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat zij bij SOLARMINDS bekend is geworden, onderzocht, tenzij het binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is. De storing wordt vervolgens zo snel mogelijk door SOLARMINDS opgeheven.
3. De Klant moet SOLARMINDS alle medewerking verlenen die voor een goedstoringsonderzoek noodzakelijk is.
4. Tot één jaar na installatie draagt SOLARMINDS de kosten van het storingsonderzoek ende kosten voor het opheffen van de storing, tenzij de storing is ontstaan door een handelen of nalaten van de Klant. Nadien zijn deze kosten voor de Klant, tenzij een onderhoudscontract wordt afgesloten.

Artikel 13: Onderhoudscontract
1. Indien de Klant een Onderhoudscontract afsluit bij SOLARMINDS, dan zijn de in artikel 18 en verder van deze Voorwaarden opgenomen aanvullende voorwaarden Service en Onderhoud van toepassing.

Artikel 14: Persoonsgegevens
1. Bij het gebruik van persoonsgegevens handelt SOLARMINDS in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. SOLARMINDS gebruikt deze gegevens slechts voor de volgende doelen:
- het uitvoeren van de Overeenkomst met de Klant;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het goed doen laten functioneren van de Installaties;
- het aan- of afmelden van de Installaties bij de netbeheerder en andere instanties o.a.in verband met veiligheid en verrekeningen.
3. Voor marketingdoeleinden zal SOLARMINDS alleen volledig geanonimiseerde gegevens gebruiken.
4. Indien SOLARMINDS in opdracht van de Klant naar personen te identificeren gebruiksgegevens verwerkt, dan treedt SOLARMINDS op als verwerker in opdracht vande Klant, en zullen Partijen separaat een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Artikel 15: Wijziging
1. SOLARMINDS is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen.
2. In het geval SOLARMINDS tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Klant daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Voorwaarden. De Klant is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste Voorwaardenbezwaar te maken.
3. Indien de Klant tegen de gewijzigde inhoud van de Voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door SOLARMINDS genoemde datum de tussen Partijen van toepassing zijnde Overeenkomsten.

Artikel 16: Geschillen en Toepasselijk recht
1.  Op alle door SOLARMINDS  gedane aanbiedingen en/of Offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met SOLARMINDS  gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beoordeeld.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Slotbepalingen
1. Deze Voorwaarden treden op  1 februari 2022 inwerking.
2. Deze Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Solarminds Installatie en Onderhoud”.
3.  Deze Voorwaarden staan op de website (www.solarminds.nl) van SOLARMINDS, liggen bij SOLARMINDS ter inzage en worden op aanvraag kosteloos toegezonden.                    

AANVULLENDEVOORWAARDEN SERVICE EN ONDERHOUD (ARTIKEL 18 EN VERDER) 

Artikel 18: Voorwaarden waaraan de Installatie dient te voldoen
1.  De Installatie dient te zijn geïnstalleerd en in werking gesteld overeenkomstig de geldende wettelijke eisen en voorschriften, alsmede te voldoen aan de eisen en voorschriften van de fabrikant.
2.  De Installatie dient voor de Looptijd van het Onderhoudscontract in een goede staat van Onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander voorrisico van  de Klant.
3.  De locatie dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is SOLARMINDS niet verplicht tot het sluiten van een Onderhoudscontract over te gaan of voort te zetten.
4.  Tenzij anders overeengekomen zal SOLARMINDS de Installatie niet controleren voordat het Onderhoudscontract ingaat. 

Artikel 19: Looptijd en einde van het Onderhoudscontract
1. Een Onderhoudscontract gaat in op het tijdstip dat tussen SOLARMINDS en de Klant is overeengekomen en geldt voor een Looptijd van tenminste één jaar, tenzij een langere Looptijd is overeengekomen. Het Onderhoudscontract wordt na afloop van de Looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Onderhoudscontract met inachtneming van het hierna volgende wordt opgezegd.
2. Het Onderhoudscontract kan, na afloop van de Looptijd, door zowel door SOLARMINDS als door de Klant schriftelijk tegen het einde van een maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien sprake is vaneen Klant-consument kan, na afloop van de Looptijd, tegen het einde van een maand schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn.
3. In geval de Klant-consument verhuist, vervalt het Onderhoudscontract automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan SOLARMINDS.

Artikel 20: Herroepingsrecht Klant-consument
1. Een Onderhoudscontract met een Klant-consument kan binnen 14 dagen na totstandkoming van het Onderhoudscontract zonder opgave van redenen door de Klant-consument herroepen of geannuleerd worden middels een algemeen herroepingsformulier. Wil de Klant-consument gebruik maken van het herroepingsrecht, dan is de Klant-consument verplicht de kosten voor reeds uitgevoerde Werkzaamheden te voldoen.
2. Indien de Klant-consument een bedrag aanbetaald heeft, zal SOLARMINDS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terug betalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten in verband met reeds uitgevoerde Werkzaamheden.

Artikel 21: Service en Onderhoud.
1. De Service en Onderhoud omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, Onderhoud aan de Installatie dat volgens de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van de Installatie dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door SOLARMINDS worden afgeweken.
2. Het Onderhoud per Installatie geschiedt periodiek op basis van het soort en het type Installatie, met inachtneming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van de Installatie.
3. Tot het Onderhoud wordt tenminste gerekend:
a.     Het periodiek Onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van de Installatie conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant;
b.     Het melden aan de Klant indien bij de inspectie blijkt dat de Installatie niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften;
c.      Licht en incidenteel herstel of vervanging van kleine onderdelen van de Installatie, welke zeer eenvoudig en gebruikelijk zijn uit te voeren tijdens de Service en Onderhoud, dit ter beoordeling van SOLARMINDS;
d.     Het opmaken van een (digitale) werkstaat ten behoeve van de Klant.
4. Niet onder de in het Onderhoudscontract overeengekomen tarieven vallen, en wordt in geval van herstel c.q. vervanging door SOLARMINDS aan de Klant in rekening gebracht:
a.     Apparatuur, accessoires en elektrische bekabeling die op de Installatie zijn aangesloten, maar geen onderdeel van de Installatie zijn;
b.     Herstel en/of vervanging van (onderdelen van) de Installatie anders dan genoemd in artikel 7.3.c.;
c.      Storingen als gevolg van het niet goed geïnstalleerd en/of onderhouden zijn van de Installatie voor aanvangsdatum van het Onderhoudscontract;
d.     Glasbreuk, krassen, schrammen en deuken;
e.     Defecten aan, verlies en beschadiging van de Installatie als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een inboedelverzekering of opstalverzekering;
f.       Storingen als gevolg van een defect/storing aan de elektriciteitsleiding;
g.     Storingen als gevolg van het door de Klant niet nakomen van de verplichtingen als vermeld in artikel 8;
5. De controle, het Onderhoud en de eventuele reparaties aan het Installatie vinden plaats door SOLARMINDS tijdens normale werkuren (08:00 –17:00) van maandag tot en met vrijdag. Algemeen erkende feestdagen vallen buiten de normale werkuren.
6. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het Onderhoudscontract, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de Werkzaamheden heeft ingestemd.
7.  Van de in het kader van het Onderhoudscontract verrichte verrichtingen, zal een(digitale) werkstaat worden opgemaakt die aan de Klant beschikbaar wordt gesteld. 

Artikel 22: Storingsafhandeling bij Onderhoudscontract
1. Bij een Onderhoudscontract kunnen Storingen 24 uur per dag gemeld worden aan SOLARMINDS via het door SOLARMINDS aangegeven communicatiemiddel.
2.  Ingeval van Storingen aan een Installatie die naar het oordeel van SOLARMINDS een spoedeisend karakter hebben zal SOLARMINDS uiterlijk de volgende werkdag na de melding van de Storing trachten de Storing te verhelpen.
3. In geval van Storingen aan een Installatie die naar het oordeel van SOLARMINDS geenspoedeisend karakter hebben zal SOLARMINDS de Storing trachten te verhelpen tijdens normale werkuren (08:00 –17:00) van maandag tot en met vrijdag.
4. Indienherstel op korte termijn niet mogelijk is zal SOLARMINDS streven naar een acceptabele voorlopige oplossing voor de Storing.
5. Bij Storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een installateur en / of fabrikant dient de Klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van SOLARMINDS. Indien de Klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de Klant de kosten van het verhelpen van de Storing aan SOLARMINDS verschuldigd.
6. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan SOLARMINDS vallen buiten het Onderhoudscontract.
7. In geval van onterechte storingsmeldingen kan SOLARMINDS voorrijkosten in rekening brengen.
8. Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van Storingen die:
a.     het gevolgzijn van een defecte elektrische zekering of hoofdschakelaar;
b.     het gevolgzijn van het niet aanwezig zijn van spanning;
c.      betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd;
d.     het gevolgzijn van capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet;
e.     het gevolgzijn van blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwater-lekkage;
f.       veroorzaakt zijn door (de)montagewerk van de Installatie;
g.     het gevolgzijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door SOLARMINDS geadviseerde reparaties en/of door SOLARMINDS geadviseerde vervanging van onderdelen.

Artikel 23: Uptime garantie
1. Indien in het Onderhoudscontract een uptime-garantie is afgegeven door SOLARMINDS dan geldt deze garantie niet op het moment dat:
a.     de Installatie beschadigd, defect of verloren is gegaan, of
b.     de Installatie is uitgeschakeld  door toedoen van de Klant of derden, of
c.      uitgeschakeld door externe omstandigheden waarop SOLARMINDS geen of onvoldoende invloed heeft, zoals weeromstandigheden, of
d.     er sprake is van overmacht, of
e.     er problemenzijn met de elektriciteit of het elektriciteitsnet.  

Artikel 24: Verplichtingen van de Klant
1.  De Klant dient SOLARMINDS in de gelegenheid te stellen de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen.
2. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de Installatie waaraan gewerkt moet worden ,voor de medewerker van SOLARMINDS goed toegankelijk is.
3. De Klant verplicht zich:
a.     De Installatie te behoeden tegen beschadiging;
b.     De Installatie te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door SOLARMINDS en/of fabrikant gegeven voorschriften voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de voorschriften komen voor rekening van de Klant;
c.      Van het niet of niet behoorlijk functioneren van de Installatie onmiddellijk kennis te geven aan SOLARMINDS;
d.     Geenwijzigingen aan de Installatie aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door SOLARMINDS; e.     De door of vanwege SOLARMINDS aangewezen medewerkers en installateurs in de gelegenheid testellen de Installatie te controleren, te onderhouden en/of te herstellen; f.       Bedrijfsmatig gebruik van de Installatie is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. De Klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat SOLARMINDS, nadat een afspraak is gemaakt ter oplossing van een Storing en/of het uitvoeren van Onderhoud, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het perceel waarin de Installatie is geplaatst. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is SOLARMINDS gerechtigd de gebruikelijke voorrijkosten in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten.
5. Indien de Klant de Installatie vervangt dient hij dit melden aan SOLARMINDS. Het lopende Onderhoudscontract wordt voortgezet of zo nodig aangepast aan de nieuwesituatie.

Artikel 25: Tarieven en tariefaanpassingen
1.  Alle door SOLARMINDS genoemde tarieven voor Service, Onderhoud en Monitoring zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand exclusief BTW, tenzij sprake is van een Klant-consument in welk geval alle door SOLARMINDS genoemde tarieven inclusief BTW zijn.
2. SOLARMINDS  mag haar prijzen van Diensten jaarlijks indexeren met een percentage dat gebaseerd is op het CBS consumentenindexcijfer(CPI).
3. SOLARMINDS  is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen die voor de opdracht van toepassing zijn, en/of andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.

Artikel 26: Betaling en kosten
1. De aan SOLARMINDS op grond van het Onderhoudscontract toekomende tarieven en bedragen dienen op de in het Onderhoudscontract overeengekomen wijze te worden voldaan. 2. De vergoedingen voor Werkzaamheden of Diensten buiten het kader van het Onderhoudscontract zullen separaat als meerwerk in rekening worden gebracht.
3. De verplichting tot betaling gaat in op de ingangsdatum van het Onderhoudscontract.
4. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort SOLARMINDS al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Onderhoudscontract op, totdat alsnog door de Klant al hetgeen de Klant verschuldigd is, betaald is.
5. Het niet-gebruiken van de Installatie, alsmede het niet goed functioneren van de Installatie, levert geen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnengebruiken van het Installatie wanneer het opwekken van energie, om wat voorreden dan ook, is onderbroken.